fbpx

Tlenoterapia Opole

Regulamin konkursu na Facebooku
04.09.2023

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady Konkursu “Rozpoznaj Zawodnika dla fanów fanpage’a Normobaria Opole .
Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, na oficjalnym profilu Normobaria Opole jest
Szymańska Design Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 1, 62300 Września. Adres do korespondencji ul.
Głogowska 39D 45-315 Opole, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja
konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z
przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie
https://www.facebook.com/normobaria.opole zwanej dalej
“Fanpage”.

7. Konkurs trwa od umieszczenia postu konkursowego do umieszczenia w komentarzu pod postem
informacji o rozstrzygnięciu.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności
prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.

b) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”)

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu,
ani członkowie ich rodzin.

 
 

4. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię,
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail] na potrzeby konkursu.

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zwalnia Facebook z wszelkiej
odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie ‘’Kim jestem w formie komentarza
pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora, polubienie strony Normobaria Opole oraz udostępnieniu postu konkursowego.

2. Organizator skontaktuje się z wybranym Uczestnikiem, który spełnił powyższe wymagania,
wysyłając wiadomość z informacją o szczegółach dotyczących odbioru nagrody.

4. Konkurs trwa od publikacji posta z informacją o konkursie do ogłoszenia w komentarzu informacji
o rozstrzygnięciu konkursu – 11.09.2023 r.

§4. NAGRODA

1. Nagrodę w Konkursie stanowi szalik personalizowany z klubowy herb Odry Opole oraz zaproszenie
na darmową sesję w Komorze Normobarycznej – Normobaria Opole ul. Głogowska 41A, 45-315
Opole.

§5. KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Organizator jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach konkursu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i kontaktu z Uczestnikiem w
celu podania szczegółów dot. konkursu „Kim jestem”.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, do dnia 10.07.2022 r.

5. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie
wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.

 

6. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu, do dnia
10.07.2022 r.

8. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.

9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu na stronie Normobarii Opole
https://normobariaopole.pl/

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w
niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne
osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych
oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w
Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa
do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami
niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym
momencie trwania Konkursu.

6. Organizator nie przyjmuje reklamacji od wyników konkursu.

8. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz.27, z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.1